Kolekcja strojów

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

STATUT POLSKIEGO BRACTWA KOPACZY ZŁOTA

logo pbkz

Rozdział l
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1

1. Polskie Bractwo Kopaczy Złota, zwane dalej Bractwem jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
2. Bractwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą jego władz jest miasto Złotoryja.
3. Bractwo może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

Rozdział 2

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 1


1. Bractwo jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.

§ 2

1. Za główne cele swojego działania Polskie Bractwo Kopaczy Złota uznaje:

- kultywowanie i tworzenie tradycji związanych z poszukiwaniem złota,

- organizowanie Mistrzostw w Płukaniu Złota na szczeblu krajowym, europejskim i światowym, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,

- tworzenie infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego oraz zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne,

- prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska,

- prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie:
a)kultury i tradycji regionalnej,
b)proekologicznym gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego,
c) prozdrowotnym stylu życia,
d)poszanowaniu kultur i tradycji regionalnych krajów ościennych,

- prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych i środowisk cierpiących niedostatek,
- udział w międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z promocją turystyczną Polski w płukaniu złota,

- współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie:

¨ organizowania imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz kultywowania tradycji związanych z Płukaniem Złota,
¨ wzbogacania zasobów kultury i tradycji lokalnej,
¨ podejmowania działalności na rzecz promocji miast i regionów związanych z wydobywaniem złota,
¨ edukacji dzieci i młodzieży w zakresie tradycji regionalnej – historia wydobycia i pozyskiwania złota.

- podejmowanie działań w zakresie kształtowania właściwych postaw obywatelskich wprowadzających zasady kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,

- współpracowanie z innymi stowarzyszeniami, z organizacjami społecznymi, z podmiotami gospodarczymi, władzami samorządowymi oraz administracją rządową w zakresie rozwoju i promocji kultury regionalnej,

- organizowanie obozów, biwaków i innych form rekreacyjnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie zawodów sportowych w płukaniu złota oraz innych imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży.

 

Rozdział 3

CZŁONKOSTWO


§ 1

1. Członkiem Bractwa może zostać osoba, która na piśmie zgłosiła chęć przystąpienia do stowarzyszenia i uzyskała rekomendację co najmniej dwóch jego członków.

 

§ 2

2. Członkowie Bractwa dzielą się na:

a) czynnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

3. Członkiem czynnym może być osoba, która czynnie uczestniczy w realizacji zadań statutowych. Członkowie czynni mogą się łączyć w regionalne lub środowiskowe kluby Bractwa, których zasady tworzenia i funkcjonowania określa Walny Zjazd Bractwa.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w realizacji zadań statutowych i opłacająca składkę członkowską.

5. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji zadań statutowych. Członkowie honorowi nie opłacają składek.

6. Członków czynnych i wspierających przyjmuje Zarząd Bractwa, zwany dalej Starszyzną Krajową, dotyczy to również nadawania godności członka honorowego.

 

§ 3

1. Członkowie czynni mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do władz Bractwa;
2) brać czynny udział w Walnym Zjeździe Bractwa;
3) korzystać ze sprzętu i urządzeń Bractwa;
4) używać paradnego stroju Bractwa według zasad określonych przez Zarząd Bractwa - Starszyznę Krajową.

 

2. Członkowie czynni są zobowiązani:

1) wybierać i być wybierani do władz Bractwa;
2) brać czynny udział w działalności Bractwa;
3) przestrzegać postanowień statutu i zarządzeń władz Bractwa;
4) pogłębiać swoje umiejętności w pozyskiwaniu złota;
5) dbać o majątek Bractwa;
6) opłacać regularnie składkę członkowską.


§ 4

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

1) brać udział w Walnym Zjeździe Bractwa z głosem doradczym;
2) korzystać z urządzeń i sprzętu Bractwa;
3) używać paradnego stroju Bractwa według zasad określonych przez Zarząd Bractwa - Starszyznę Krajową.

 

§ 5

1. Członkostwo ustaje w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
2) skreślenia z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż jeden rok;
3) działalności sprzecznej z postanowieniami statutu lub naruszenia dobrego imienia Bractwa. W takim przypadku wymagana jest uchwala Walnego Zjazdu Bractwa;
4) śmierci członka.


Rozdział 4

WŁADZE BRACTWA
§ 1

1. Władzami Bractwa są:

1) Walny Zjazd Bractwa;
2) Zarząd Bractwa zwany Starszyzną Krajową;
3) Komisja Rewizyjna Bractwa.

§ 2


WALNY ZJAZD BRACTWA
1. Walny Zjazd Bractwa jest najwyższą władzą Bractwa. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 3


1. Do wyłączności Walnego Zjazdu Bractwa należy:

1) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Starszyzny Krajowej i Komisji Rewizyjnej;
2) uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu Bractwa;
3) wybór 5-9 członków Starszyzny Krajowej oraz 3 - 5 członków Komisji Rewizyjnej na okres 4 lat;
4) ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków czynnych i wspierających;
5) rozstrzyganie odwołań od decyzji Starszyzny Krajowej;
6) decydowanie o sprawach wniesionych przez Starszyznę Krajową.

2. Przebieg i uchwały Walnego Zjazdu Bractwa wpisuje się do księgi protokołów.

 

§ 4


1. Zwyczajny Walny Zjazd Bractwa sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest raz na 4 lata, sprawozdawczy co rok w terminie najpóźniej do 30 czerwca.

2. Zwyczajny Walny Zjazd Bractwa zwołuje Starszyzna Krajowa, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Bractwa zwołuje Starszyzna Krajowa:

1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie 1/3 liczby członków;
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej.

4. Starszyzna Krajowa zwołuje Walny Zjazd Bractwa w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 5


1. Uchwały Walnego Zjazdu Bractwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie.

3. Wybory Starszyzny Krajowej i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały w tej sprawie Walnego Zjazdu Bractwa.

4. Jeżeli Walny Zjazd Bractwa nie odbył się z powodu nieprzybycia wymaganej liczby członków, Starszyzna Krajowa zobowiązana jest przed upływem 14 dni zwołać powtórnie Walny Zjazd. Walny zjazd Bractwa w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków i jest uprawniony do podejmowania uchwał z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Bractwa.

 

§ 6


ZARZĄD BRACTWA - STARSZYZNA KRAJOWA
1. Zarząd Bractwa zwany dalej Starszyzną Krajową wybiera ze swego grona:

1) Prezydenta zwanego Wielkim Mistrzem Bractwa;
2) Wiceprezydenta zwanego Kanclerzem Bractwa;
3) Sekretarza zwanego Strażnikiem Pieczęci;
4) Skarbnika zwanego Strażnikiem Skarbu.

2. W razie potrzeby, w okresie miedzyzjazdowym, skład Starszyzny Krajowej może być uzupełniony w części nie większej niż 1/3 całego składu.

3. W okresie między Walnym Zjazdem najwyższą władzą Bractwa jest Starszyzna Krajowa, do zadań której należy:

1) kierowanie działalnością Bractwa;
2) realizacja uchwał Walnego Zjazdu;
3) opracowanie programu działania Bractwa;
4) zatwierdzanie preliminarza budżetowego i bilansu;
5) ustalanie wzorów sztandarów, flag, pieczęci i znaku organizacyjnego Bractwa;
6) powoływanie i rozwiązywanie regionalnych i środowiskowych klubów Bractwa, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności;
7) zatwierdzanie reprezentacji narodowej do udziału w międzynarodowych zawodach i mistrzostwach w płukaniu złota;
8) określenie wzoru insygnii i strojów paradnych Bractwa;
9) reprezentowanie Bractwa na zewnątrz.

 

§ 7

KOMISJA REWIZYJNA BRACTWA


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Bractwa.

2. Do zakresu działań Komisji należy:

1) dokonywanie co najmniej 2 razy w roku kontroli finansowej oraz opłacania składki członkowskiej;
2) składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe Bractwa;
3) przedkładanie Starszyźnie Krajowej uwag i wniosków dotyczących jej działalności lub klubów Bractwa.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Uzupełnienie składu Komisji, w okresie miedzyzjazdowym, może nastąpić jednak w części nie większej niż 1/3 całego składu.

5. W razie potrzeby Komisja Rewizyjna może wnioskować na Walnym Zjeździe Bractwa powołanie sądu koleżeńskiego, którego skład i zakres działalności określi Walny Zjazd Bractwa.

 

Rozdział 5

MAJĄTEK I GOSPODARKA

§ 1


1. Majątek Bractwa stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe.

2. Majątek Bractwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z ofiarności publicznej, dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie własnych przedsięwzięć lub zadań zleconych przez organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i podmioty gospodarcze.

3. Majątek Bractwa służy działalności statutowej Bractwa.

§ 2


1. Majątkiem Bractwa zarządza Starszyzna Krajowa, może ona w tym zakresie udzielić pełnomocnictw innym osobom, może też wyrazić zgodę na udzielenie dalszych pełnomocnictw przez osobę umocowaną.

2. Osobami upoważnionymi w imieniu Bractwa do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są: Wielki Mistrz Bractwa przy kontrasygnacie Strażnika Skarbu lub Strażnika Pieczęci albo Kanclerz Bractwa przy kontrasygnacie Strażnika Skarbu lub Strażnika Pieczęci.

3. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 2 odnoszą się także do zobowiązań ze stosunku pracy.

4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

1. Starszyzna Krajowa lub inna upoważniona osoba ma prawo w imieniu Bractwa nabywać, zbywać i obciążać nieruchomości oraz przyjmować darowizny i zapisy.

§ 4

1. Bractwo pozyskuje środki na realizację celów statutowych od podmiotów gospodarczych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji samorządów terytorialnych itp.

2. Wszystkie jednostki organizacyjne Bractwa mogą podejmować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działania w zakresie pozyskiwaniania środków na realizacje celów statutowych. Podjęcie takiej działalności wymaga zgody Starszyzny Krajowej.

 

Rozdział 6

§ 1

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Bractwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Bractwa.

2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innymi stowarzyszeniami, rozwiązania Bractwa podejmuje Walny Zjazd Bractwa większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Bractwa.